Ilmoita mittarilukema


Tietoa vesiosuuskunnasta ja palveluista sekä tietosuojaseloste
Pävitetty: 21.08.2018

Jämijärven Vesiosuuskunta avasi nämä kotisivut tiedotuksen tarpeisiin. Tänne julkaistaan mm. vesinäyteanalyysien tulokset ja tiedotteita poikkeustilanteissa.

Oikeasta yläkulmasta löytyvän Ilmoita mittarilukema -linkin takaa löytyy web-lomake, jolla voi ilmoittaa mittarilukeman (ilman pilkkua ja desimaaleja) ja tarvittaessa myös puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen.

Alatunnisteesta löytyy yhteystietojen lisäksi tulostettavat, täytettävät ja palautettavat lomakkeet osuuksien siirrolle ja jäsenyyshakemukselle.

"Kyllä Jämijärvellä on hyvä vesi" kuulee usein sanottavan ja se on totta!

 

Vesiputken näytöt - tekninen apu

Kun rakennat, aiot kaivaa tai muusta syystä tarvitset tietää vesiosuuskunnan vesijohdon sijainnin, ota yhteyttä Jukka Sillanmäkeen puh. 0400-628679 väh. viikkoa ennen suunniteltua näyttöä.

Samaan numeroon voit ottaa yhteyttä huomatessasi vesivuodon linjastossa, vesimittariasioissa ym. teknisissä ongelmissa

 

Vesiosuuskunnan historiaa

Jämijärven vesiosuuskunnan historia alkoi, kun...

Lisää historaa.

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

1.Rekisterinpitäjä

Jämijärven vesiosuuskunta
Y-tunnus: 0514825-8
Osoite: Jämijärventie 28 B 2, 38800  JÄMIJÄRVI
Puhelin: 0400-893637
www.jamijarvenvesiosuuskunta.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Timo Hinttu, hallinnollinen isännöitsijä
timo.hinttu@tilipalvelu.inet.fi

3. Rekisterien nimet
Jämijärven vesiosuuskunnan asiakaspalvelun, laskutuksen, perinnän ja asiakkuusviestinnän asiakasrekisteri sekä osuuksien- ja liittymien omistajarekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakasrekisterin tietoja voidaan käyttää Jämijärven vesiosuuskunnan palvelun tuottamiseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitoon, laskutukseen sekä palvelun edelleen kehittämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

 • Rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, osoite ja muut yhteystiedot, henkilötunnus ja kotimaa.
 • Yrityksen yhteyshenkilöiden sekä taloyhtiön isännöitsijän perustiedot
 • Asiakasryhmittely-, ja asiakastyyppitiedot, kuten asiakasryhmä
 • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, sopimukset, tuotteet ja palvelut, käyttöpaikan perustiedot, laskutus- ja perintätiedot
 • Yhteydenottotiedot ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään sopimuksen teon yhteydessä, palveluita käytettäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää väestörekisteristä sekä muista vastaavista rekistereistä.

7. Tietojen säännösmukaiset luovutukset
Jämijärven vesiosuuskunta voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.  Jämijärven vesiosuuskunta ja Jämijärven kunta ovat sopineet omistustietojen ja vesimittarin lukematietojen luovuttamisesta toisilleen. Tietoja saatetaan käsitellä teknisen käyttöyhteyden avulla.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista.  Tällöinkin Jämijärven vesiosuuskunta huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Tarvittaessa käytetään varmuuskopioita pilvipalvelussa eri ohjelmayhtiöiden antamissa tallennustiloissa, joiden tarkempi sijainti ei ole tietojen tallentajien tiedossa.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu teknisin ratkaisuin. Tietokantaan pääseminen on rajattu vain välttämättömille henkilöille ja käyttö edellyttää erikseen myönnettyä käyttäjätunnusta sekä henkilökohtaista salasanaa. Koneet pidetään riittävästi vartioituina.
Vedenkulutuskortisto ja asiakkaiden lähettämät kirjalliset ilmoitukset säilytetään lukitussa tilassa, jossa on hälytysjärjestelmä.


10. Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan häntä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Rekisterinpitäjän on tällöin poistettava rekisteröityä koskevat henkilötiedot edellyttäen, että:

 1. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
 2. rekisteröity on peruuttanut suostumuksensa, jos käsittely on perustunut rekisteröidyn suostumukseen, eikä käsittelylle ole muuta laillista perustetta;
 3. rekisteröity on vastustanut käsittelyä, eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä;
 4. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti;
 5. henkilötiedot on poistettava rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi;
 6. jos henkilötiedot on kerätty tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä.

Edellä olevasta huolimatta rekisterinpitäjällä on oikeus säilyttää tiedot, jos käsittely on tarpeen muun  ohella rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai jos käsittely on tarpeen oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Mikäli yhteisön ja rekisteröidyn välillä on voimassa sopimus palveluista ja käsittely perustuu lakimääräiseen velvoitteeseen (esim. liittymissopimus), ei rekisteröidyllä ole oikeutta poistaa tietojaan.

11. Säilytysajan määrittäminen
Henkilötiedot säilytetään sellaisessa muodossa, että rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten toteuttamiseksi. Vesiosuuskunta käsittelee merkittävän määrän henkilötietoja erilaisiin lakimääräisiin tehtäviin liittyen. Henkilötietoja päätyy dokumentteihin, jotka vesiosuuskunnan tulee toimintansa puitteissa säilyttää hyvinkin pitkään. Tällaisia henkilötietoja sisältäviä dokumentteja ovat esimerkiksi liittymäsopimukset, joissa on kiinteistöomistajiin ja maksuperusteisiin liittyvää tietoa, joita voidaan tarvita jopa kymmenien vuosien päästä maksujen tarkastuksiin tai muutoksiin liittyen. Lähtökohtaisesti vesiosuuskunnalla on asiallinen ja perusteltu syy säilyttää kiinteistön käyttöön ja siihen liittyviin sopimuksiin sisältyviä henkilötietoja vedentoimituspalveluita koskevassa asiakasrekisterissä siihen saakka, kunnes vedentoimituksen tarve kiinteistöllä kokonaan lakkaa ja liittymissopimus on irtisanottu.


12. Tarkastus- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Tarkastus- ja korjaamispyyntö  tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Jämijärven vesiosuuskunta

Jämijärventie 28 B 2

38800 JÄMIJÄRVI

Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää Jämijärven vesiosuuskunnan hallinnolliselle isännöitsijälle Timo Hintulle / Jämin Tilipalvelu Ky:ssä, jossa pyyntö kirjataan.


Jos rekisteröity katsoo, että hänen lakisääteisiä oikeuksiaan on loukattu, hän voi tehdä asiasta valituksen tietosuojavaltuutetulle, jonka yhteystiedot löytyvät linkin http://www.tietosuoja.fi/fi kautta.